Terug

Nederlandse Harp Vereniging (NHV)

Opgericht 8 oktober 1989

1. Geschiedenis

Met warme herinneringen aan de door Phia Berghout onder andere in “Queekhoven” te Breukelen georganiseerde internationale harpweken voor ogen, vond een deel van de 43 Nederlandse harpisten, in
juli 1987 aanwezig op het 3e Wereld Harp Congress te Wenen, het teleurstellend dat van de ruim 700 congresdeelnemers slechts een 200 tal de diverse concerten en lezingen overdag bijwoonden. Ze vroegen zich af, of de beoogde en deels al aanwezige hechtere band tussen de harpisten in Nederland daarmee was gediend. En of we in Nederland niet tot een beter en collegialer contact op harpgebied zouden kunnen komen.

2. Plannen

In Wenen nam Phia Berghout het initiatief om daarover van gedachten te wisselen. En zo kwam een klein aantal Nederlandse harpisten in een Weens cafe bijeen, om over de toekomst te praten. Of een hernieuwd harpiniatief op nationaal niveau levensvatbaar zou kunnen zijn. Hieruit kwam het idee naar voren om te bezien, of een harpbijeenkomst in Nederland mogelijk aanzet kon zijn om nauwer contact in de vorm van een harp vereniging mogelijk te maken.

3. Eerste harpbijeenkomsten

Door Edward Witsenburg en enkele anderen, werd op 4 oktober 1987 een Nederlandse Harpdag georganiseerd, waarbij Boni Rietveld faciliteiten kon aanbieden in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Met ruim 120 deelnemende harpisten was deze dag een groot succes. Ondersteund door de ter plaatse gehouden enquête, bleek er zeer beslist behoefte te bestaan aan intensiever en regelmatiger contact tussen de Nederlandse harpisten.
Dit succes kreeg een vervolg door het oprichten en uitgeven van een harpperiodiek, waarvan het eerste nummer als “Nederlands Harp Bulletin” in januari 1988 onder redactie van Dré Gelderblom, het levenslicht zag.
De tweede Ned. Harpdag 9 oktober 1988, eveneens in Haarlem en ook de 2e enquête aldaar gehouden, gaf aan dat men zeer positief dacht aan vorming van beter onderling contact door – ondermeer – jaarlijkse harpdagen en het verschijnen van het Nederlands Harp Bulletin.

4. Bestuur Nederlandse Harp Vereniging in oprichting

Een zestal initiatiefnemers besloot de zo enthousiast ontvangen plannen uit te voeren door het oprichten van een Nederlandse Harp Vereniging.
Het eerste bestuur van de Nederlandse Harp Vereniging in oprichting bestond uit:
Voorzitter – Edward Witsenburg
Vicevoorzitter – Boni Rietveld, opgevolgd door Theresia Rieu en daarna door Alex Bonnet
Secretaris – Ank van Campen
Penningmeester – Dré Gelderblom – tevens redacteur Nederlands Harp Bulletin
Lid – Laura Koster
Lid – Toot Gelderblom
Lid – na zijn aftreden als vicevoorzitter: Boni Rietveld.

Werkdruk en de wenselijkheid om de functies van voorzitter, vicevoorzitter en secretaris door beroepsharpisten te laten vervullen, had tot gevolg, dat een zevende bestuursfunctie werd toegevoegd.

Het eerste bestuur van de Nederlandse Harp Vereniging en Phia Berghout.
Boven v.l.n.r. Boni Rietveld, Toot Gelderblom-Six, Ank van Campen, Laura Koster, Dré Gelderblom.
Onder v.l.n.r. Teresia Rieu, Edward Witsenburg en Phia Berghout.

5. Oprichting Nederlandse Harp Vereniging

Op 2 oktober 1989 werden de statuten notarieel vastgelegd.
Tijdens de 3e Harpbijeenkomst – inmiddels tot een weekend uitgebreid – werd op 8 oktober 1989 in Centrum Hydepark te Doorn, de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. De Nederlandse Harp Vereniging werd formeel opgericht en de statuten (eerder in het Nederlands Harp Bulletin gepubliceerd) werden goedgekeurd.

Harpdag van de Nederlandse Harp Vereniging, 8 oktober 1989
Op de ALV van 14 oktober 1990 werd conform de statuten, het eerste definitieve bestuur gekozen.
Het 1e lustrum van de NHV werd op 15 en 16 oktober 1994 in Centrum Hydepark te Doorn gevierd en het 2e lustrum op 23 en 24 oktober 1999 in het Haagse Gemeentemuseum. Het 3e wederom in Doorn.

6. Statuten en Huishoudelijk Reglement

A. Statuten
Het door Ank van Campen opgestelde concept werd nauwgezet door enkele bestuursleden besproken en aangepast.
Op 2 oktober werden de statuten notarieel vastgelegd.
Enkele belangrijke punten daaruit:
Art. 1.1. – De vereniging draagt de naam Nederlandse Harp Vereniging.
Art. 2.1. – De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor het muziekinstrument de harp in al zijn verschijningsvormen te bevorderen in de meest ruime zin.
Art. 2.2. – De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door het houden van bijeenkomsten en congressen en het uitgeven van een periodiek.
Art. 4.1. – De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
Art. 4.2. – Gewone leden zijn Nederlandse pedaalharpisten, wel of niet in Nederland wonend en pedaalharpisten met een andere nationaliteit, die in Nederland wonen en/of werken; hieronder vallen beroepsharpisten en voor het beroep studerenden, alsook amateurpedaalharpisten.
Art. 4.3. – Buitengewone leden zijn zij, die de harp een goed hart toedragen en zich inzetten of ingezet hebben voor de harp, harpmuziek, etc., mits zij:
a. ofwel in Nederland wonen;
b. ofwel in het buitenland wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten

Bij het opstellen van artikel 4.2. – gewone leden – werd uitvoerig gesproken over de spelers op de kleine harp. Gelet op, onder andere, hun zeer grote – t.o.v. de pedaalharpisten – aantal en veelal (zeer) jeugdige leeftijd, werd besloten, dat de NHV zich zou beperken tot de groep pedaalharpisten. Enigerlei samenwerking in de toekomst werd niet uitgesloten.

Uitreksel van de Statuten werd gepubliceerd in NHB 2e jaargang nr. 3 september 1989 en na goedkeuring in de eerste ALV op 8 oktober 1989 volgde integrale plaatsing in NHB 3e jaargang nummer 1 van januari 1990.

B. Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk Reglement (HHR) werd gepubliceerd in NHB jaargang 3 nummer 3 van oktober 1990 en werd op de ALV van 14 oktober 1990 goedgekeurd.
In december 1990 verscheen een aparte brochure met daarin zowel statuten als huishoudelijk reglement, die aan alle leden werd toegezonden.
In de ALV van 3 oktober 1992 werd artikel 7 van het HHR aangevuld met een punt 11 betreffende stemmen bij volmacht – als bijlage gevoegd in NHB van januari 1993.

7. Huidig Bestuur

Per 1 januari 2012 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Gertru Smit-Pasveer, voorzitter
Regina Ederveen, secretaris
Ing Liong Sie, penningmeester
Anke Bottema, lid
Yolanda Davids, lid
Manja Smit, lid

 

8. Ereleden en Leden van Verdienste

Op de eerste ALV van oktober 1989 werd niet alleen de 80ste verjaardag van Phia Berghout gevierd, maar werd zij ook benoemd tot erelid.
Edward Witsenburg gaf op de ALV van oktober 1993 de voorzittershamer over aan Alex Bonnet en werd benoemd tot artistiek adviseur.
Op de ALV van november 2005 werd hij benoemd tot erelid.

Momenteel heeft de NHV 2 ereleden, te weten:
Phia Berghout (1909 – 1993) en Edward Witsenburg.

In de loop der jaren werden voor hun inzet voor de Nederlandse Harp Vereniging drie leden van het eerste uur benoemd tot lid van verdienste, t.w.:
Laura Koster (1921 – 2000), Ank van Campen (1932-2010) en Dré Gelderblom.

9. Nederlands Harp Bulletin (NHB)

Redactieadres:
Yolanda Davids, Korteweegje 15, 3244 AK  NIEUWE TONGE
[email protected], 0031 (0)187 651370, 0031 (0)6-12417230.
Abonnement N.H.B. 17,50 euro; gratis voor leden.

Naar aanleiding van de succesvolle eerste Nederlandse Harpdag in oktober 1987 in Haarlem werd besloten een harpperiodiek uit te geven: het Nederlands Harp Bulletin, waartoe Dré Gelderblom het initiatief nam en redacteur werd.
Het eerste NHB kwam op 15 januari 1988 uit met als inspiratie: “voorzien in de behoefte aan intensiever en regelmatiger nationaal contact op harpgebied, waartoe een periodiek, zijnde het Nederlands Harp Bulletin zal worden uitgegeven met een verspreiding van 3 keer per jaar” (hetgeen later als artikel 10 ook in het huishoudelijk reglement werd vastgelegd).
Het NHB werscheen in A5 formaat met als kaft – weloverwogen – de kleuren van onze nationale vlag met in de witte baan een afbeelding van een Louis Seize Erard harp – model afstammend van 1836.
De oplage groeide tot 350 stuks en de omvang tot 100 bladzijden.

Inhoud onder andere:
- verslagen/artikelen van nationale en internationale harpbijeenkomsten
- workshops
- harpaankoop, harpbouw en harponderhoud
- geschiedenis van de harp
- levensloop van harpisten in heden en verleden
- harp familienieuws
- koop en verkoop rubriek
- de medische kant van harpspelen
- overzicht Nederlandse orkestharpisten / docenten conservatoria / harpleraressen muziekscholen
- nieuwe harpmuziek / nieuwe Cd’s
- harp en poëzie
- nieuws / mededelingen NHV

Kortom voor elk wat wils en de inhoud werd actueel gehouden door de inbreng van velen. Met als resultaat, dat het NHB – uitkomend bijna 2 jaar vóór de oprichting van de NHV – al direct haar bestaansrecht had aangetoond en verworven.

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het NHB werden in oktober 1997 leden en abonnees verrast met een ludieke harp-verjaardag-kalender, belangeloos getekend door prof. Dr. H. Kogels. En bij het 15 jarig bestaan werden briefkaarten aangeboden met afbeeldingen van de diverse, in de loop der jaren veranderde, voorzijden van het kaft van het NHB.

Na ruim 10 jaargangen NHB gaf Dré Gelderblom in februari 1988 het redacteurschap over aan Saskia Rekké. Zij vergrootte in februari 2000 het formaat van A5 naar A4 en veranderde het éénmansbedrijf in een redactieteam. Per oktober 2001 werd Ellen Versney eindredacteur, gevolgd door Giselle Boeters in 2004. Nancy Stam, Remy van Kesteren en ook Sabien Canton namen korte tijd de redactie waar.

Er verscheen tweemaal een index van de inhoud van het NHB, t.w. over de jaren 1988, 1989 en 1990, gevolgd door een handzaam overzicht over de edities vanaf 1988 tot 1997.
Alle uitgaven van het NHB zijn aanwezig in het archief van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, die ook een ISSN (internationaal standaard serie nummer) verstrekte, i.c. 1382-2272.
Ook de Brigham University in Utah (USA) bezit alle nummers van het Nederlands Harp Bulletin.

Verantwoording aftreden Dré Gelderblom

10. Vlag Nederlandse Harp Vereniging

Op de ALV van 3 september 1995 heeft Dré Gelderblom de NHV een verenigingsvlag aangeboden, bestaande uit de kleuren van de Nederlandse vlag met in de witte baan in blauwe kleur de Louis Seize Erard harp. Een en ander conform de voorzijde van de eerste jaargangen van het Nederlands Harp Bulletin.

11. Stichting “Arion”

Deze stichting werd in het leven geroepen om grote evenementen voor de NHV te kunnen organiseren. Zoals twee maal het Europees Harp Symposium (EHS) in Nederland en het tiende Wereld Harp Congres (WHC) in 2008 in Amsterdam.
Reden is, om de NHV te vrijwaren van eventuele negatieve financiële gevolgen, die dergelijke grote evenementen met zich mee kunnen brengen.
De desbetreffende statuten dateren van 9 december 1993.

Het bestuur bestond uit de volgende personen: Voorzitter – Ernestine Stoop Secretaris – Alex Bonnet (na Rachel Ann Morgan) Penningmeester – Dick Crijns (na Evi Weiland)

Voorzitter en secretaris maakten eerder deel uit van het bestuur van de Nederlandse Harp Vereniging o.a. als voorzitter.

12. Nederlands Harp Concours

In het kader van haar doelstellingen organiseerde de Nederlandse Harp Vereniging elke drie jaar een Nederlands Harp Concours.

Data
1e NHC 13 – 15 oktober 1994 (t.g.v. 1e lustrum NHV)
2e NHC 23 – 26 oktober 1997
3e NHC 24 – 28 oktober 2000
4e NHC 17 – 18 april 2004
5e NHC 21 – 22 april 2007

De eerste drie concours deels in het Rosa Spierhuis in Laren en in centrum “Hydepark” te Doorn.
Het 4e en 5e concours had als locatie “FluXus” te Zaandam.
Het 5e concours werd door zowel de NHV als de Folk Harp Vereniging georganiseerd.
Een en ander in samenwerking met de Stichting “Arion”.
In 2011 werd het eerste Rosa Spier Harp Concours gehouden te Zaandam.

De categorieën in 2007 waren:
Categorie A hakenharpspelers, geen leeftijdlimiet
Categorie B pedaalharpisten tot en met 17 jaar
Categorie C pedaalharpisten tot en met 35 jaar

Kenmerken van het Nederlands Harp Concours waren onder andere:
- internationaal samengestelde jury
- kandidaten van niveau
- sponsors, die verantwoorde fin. onderbouwing mogelijk maken
- speciaal voor het concours geschreven – verplichte – composities
- sfeervolle ambiance
- interessante exposities van harpbouwers en harpverkooppunten

Prijswinnaars in het verleden:

1e NHC 13 – 14 – 15 oktober 1994
Categorie A – pedaalharpisten t/m 20 jaar
1e prijs – Harmke Brouwer
2e prijs – Gwyneth Wentink
Léon Orthel prijs – Wiedke Dirks

Categorie B – pedaalharpisten van 21 t/m 30 jaar
1e prijs – Ellen Versney
2e prijs – Petra van der Heide
Ton de Leeuw prijs – Ellen Versney

2e NHC 23 – 26 oktober 1997
Categorie A – pedaalharpisten t/m 20 jaar
1e prijs – Lavinia Meijer
2e prijs – Gwyneth Wentink
Eervolle vermelding – Ekatarina Levental
Caliope Tsoupaki prijs – Lavinia Meijer

Categorie B – pedaalharpisten van 21 t/m 30 jaar
1e prijs – Meike Hartman
2e prijs – Maria Christina Cleary
Eervolle vermelding – Danielle Riegel
Eervolle vermelding – Kirsten van den Hogen
Robin de Raaf prijs – Meike Hartman

3e NHC 24 – 28 oktober 2000
Categorie B – pedaalharpisten t/m 20 jaar
1e prijs – Giselle Boeters
2e prijs – Anton Sie
Peter van Onna prijs – Giselle Boeters
Categorie A – pedaalharpisten van 21 t/m 30 jaar
1e prijs – Danielle Riegel
Eervolle vermelding – Sabien Canton
Eervolle vermelding – Maria Cleary
Keyla Orosco prijs – Danielle Riegel

4e NHC 17 – 18 april 2004
Categorie A – hakenharpspelers, geen leeftijdlimiet
1e prijs – Beate Loonstra
2e prijs – Annegreet Rouw
Griekse Dans prijs – Simone Langeveld

Categorie B – pedaalharpisten tot en met 17 jaar
1e prijs – Remy van Kesteren
2e prijs – Fleur van Lith
3e prijs – Doriene Marselje
CLAUD’s prijs – Remy van Kesteren

Categorie C pedaalharpisten tot en met 35 jaar
1e prijs – Lavinia Meijer
2e prijs – Giselle Boeters
3e prijs – Annemieke IJzerman
Quasi una Fantasia prijs – Giselle Boeters
Publieksprijs – Remy van Kesteren

5e NHC 21 – 22 april 2007

Categorie A – hakenharpspelers, geen leeftijdlimiet
1e prijs – Gill Sexauer
2e prijs – Simone Langeveld
Aanmoedigingsprijs – Rachel Bruijnis
Haiku prijs – Simone Langeveld

Categorie B – pedaalharpisten tot en met 17 jaar
1e prijs – Milou de Rooij
2e prijs – Annemieke Breunesse
Aanmoedigingsprijs – Sophie Oltheten
Turlough prijs – Milou de Rooij

Categorie C pedaalharpisten tot en met 35 jaar
1e prijs – Miriam Overlach
2e prijs – Anastasia Makropoulou
3e prijs – Doriene Marselje
Twice prijs – Miriam Overlach

Publieksprijs – Doriene Marselje

13. Try Out concerten in Rosa Spier Huis

Teneinde eindexamenkandidaten van de conservatoria in de gelegenheid te stellen podiumervaring op te doen met hun examenrepertoire, wordt door de Nederlandse Harp Vereniging met gastvrije samenwerking met het Rosa Spier Huis te Laren, jaarlijks een “Try Out” concert gehouden.
De intieme concertzaal van het Rosa Spier Huis heeft een goede akoestiek en leent zich bij uitstek voor deze uitvoeringen.
Het eerste concert vond plaats in april 1995.

14. Wurlitzer Club

Aan het idee van Dré Gelderblom om niet of niet meer zo vaak optredende oudere harpisten van de Nederlandse Harp Vereniging in de gelegenheid te stellen elkaar weer te zien en spreken, werd uitvoering gegeven, door deze ontmoeting te combineren met het jaarlijkse “Try Out” concert. In het Rosa Spier Huis te Laren: centraal in den lande gelegen, gemakkelijk bereikbaar, gezellige ambiance en een inspirerend drankje beschikbaar.

15. Europees Harp Symposium (EHS)

Op initiatief van Therese Reichling werd het eerste en ook het tweede EHS in Duitsland gehouden. En wel respectievelijk in augustus 1989 en juli 1992, beide keren in Nürnberg.

Het derde EHS werd van 28 augustus tot en met 3 september 1995 te Amsterdam gehouden – evenals het 5e en wel van 29 augustus tot en met 5 september 2001. Het 4e EHS werd in Perugia in Italië gehouden.

De Stichting “Arion” o.l.v. Ernestine Stoop, verzette zeer veel werk om de beide in Nederland gehouden symposia onvergetelijk te maken: interessante harpconcerten en dito lezingen, harpexposities en zelfs een o.l.v. Nancy Stam geregelde rondvaartboot met kleine harpen, varend in de Amsterdamse grachten.

Met grote inzet van velen kwam twee maal een zeer succesvol Europees Harp Symposium in Nederland tot stand; tevens een bijzondere dimensie toevoegend aan ons nationale harpwereldje!

16. Wereld Harp Congress (WHC)

Adres secretaris WHC 2012
Alex Bonnet
Stakenbergweg 170, 8075 RC  ELSPEET, 0577-492930
[email protected]

Als voortzetting van haar vanaf 1950 georganiseerde zeer succesvolle Internationale Harpweken – “Queekhoven” in Breukelen werd er bekend door – stond Phia Berghout aan de wieg van het op te richten Wereld Harp Congres. Internationaal bekend als “World Harp Congress”. Doel van de oprichting was Phia’s idee voor beter internationaal contact tussen harpisten en dat blijvend vastgelegd.

Samen met onder meer Deane Sherman, Ann Stockton en Susann McDonald richtte Phia als “founder” in 1981 het WHC op, waarvan Ann Stockton de eerste voorzitter werd. Sedert 1997 is Patricia Wooster voorzitter. Het WHC is gevestigd in Amerika.

Het WHC treedt niet alleen naar buiten met haar twee keer per jaar verschijnende “WHC Review”, maar vooral ook door de groots opgezette congressen met deelnemers / toehoorders van ruim 200 in 1983 tot meer dan 800 heden ten dage.

Het “Focus on Youth” onderdeel is daar een belangrijk programma in: een bewezen goede en inspirerende formule.

De congressen werden gehouden:
1e WHC te Maastricht 1983
2e WHC te Jeruzalem 1985
3e WHC te Wenen 1987
4e WHC te Parijs 1990
5e WHC te Kopenhagen 1993
6e WHC te Seattle 1996
7e WHC te Praag 1999
8e WHC te Geneve 2002
9e WHC te Dublin 2005
10e WHC te Amsterdam 2008
11e WHC te Vancouver 2011

In het reguliere bestuur van het WHC is Alex Bonnet reeds enige jaren secretaris van de “Board of Directors”. Boni Rietveld, Edward Witsenburg, Ernestine Stoop, Teresia Rieu en Alex Bonnet waren eerder lid van het uitgebreide en gerenommeerde WHC bestuur. Nederland is daarin dus steeds zeer goed en eervol vertegenwoordigd!

Opgesteld door Dré Gelderblom, ’s Graveland, 15 april 2007. Aangevuld door bestuur 2012.