Terug

Het NHV Fonds

Waarom?

De statuten van het NHV vermelden sinds de oprichting in 1989:
‘De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor het muziekinstrument de harp in al zijn verschijningsvormen te bevorderen in de meest ruime zin. De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door het houden van bijeenkomsten en congressen en het uitgeven van een periodiek.’

Het NHV bestuur duidde in januari 2014 haar doelstelling als volgt:
‘Het bevorderen van de bekendheid en ontwikkeling van de harp, haar repertoire, uitvoerings- & lespraktijk, en intercollegiaal contact.’

Gelukkig zijn er meer organisaties en individuen bezig deze doelen te verwezenlijken. Vooral sinds de afgenomen support voor cultuur van overheidswege, kreeg de vereniging de afgelopen jaren regelmatig verzoeken om initiatieven en evenementen financieel te ondersteunen. Aangezien ook dát aan het verenigingsdoel beantwoordt en haar leden kan dienen, zou het bestuur maar al te graag aan deze verzoeken voldoen. Echter, haar budget is gelimiteerd en wordt bovendien voor een groot deel bijeengebracht door contributie van leden. Daarom heeft het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2014 een voorstel tot oprichting van een bescheiden NHV fonds aan haar leden voorgelegd. Het voorstel is door de leden aangenomen met de kanttekening dat het fondsengeld slechts mag worden toegezegd en uitgekeerd als de financiële situatie van de vereniging zelf daarbij gezond blijft.

Wat?

Het NHV Fonds ondersteunt, middels een geldelijke bijdrage, initiatieven en activiteiten die voldoen aan de doelstelling van de vereniging en enkele andere (voorkeurs)criteria (zie ‘Waarvoor?’).

Wie?

Zowel organisaties als individuen kunnen voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen.

Hoeveel?

De NHV streeft naar een jaarlijks budget voor NHV fondsbijdragen van €1250. Dit bedrag kan in zijn geheel aan één initiatief/activiteit worden uitgekeerd of verdeeld worden over meerdere aanvragers.

Waarvoor?

Er zijn enkele (voorkeurs)criteria waaraan het bestuur een aanvraag onder andere toetst. De belangrijkste daarbij is dat het initiatief/de activiteit voldoet aan de doelstelling van de NHV. Bovendien verdient het sterke voorkeur dat het initiatief/de activiteit een significant deel van de NHV leden dient, direct danwel indirect.

Zo heeft het fonds tot nu toe bijgedragen aan belangrijke (inter)nationale harpactiviteiten zoals het World Harp Congress en het Dutch Harp Festival, naast belangrijke activiteiten die worden ontwikkeld door de leden zelf, zoals het initiatief Composing for Harp.

Hoe?

De procedure is als volgt: Aanvragen voor een bepaald jaar dienen uiterlijk op 1 januari van datzelfde jaar bij het NHV bestuur te zijn ingediend via email ([email protected]). Het bestuur communiceert vervolgens uiterlijk op 1 juni het besluit over de toekenning van de gelden van het NHV fonds. Bij toekenning wordt binnen 3 maanden na afloop van de activiteit (bij niet aan evenementsdata gebonden acitiviteiten uiterlijk 1 jaar na toekenning) een eindverantwoording verwacht. Deadline voor aanvragen 2016 verlengd tot 1 april 2016.

De aanvraag omvat maximaal 8 tekstpagina’s en een beknopte begroting. In de aanvraag moet het doel van het initiatief/de activiteit voldoende onderbouwd zijn. Het bestuur moet uit de aanvraag kunnen afleiden of het initiatief/de activiteit aan de doelstelling van de NHV voldoet, wat de doelgroep is, hoe de aanvrager verwacht het project ten uitvoer te brengen en in welke fase het zich bevindt. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken: de noodzaak tot ondersteuning, het gewenste door het NHV fonds bij te dragen bedrag.

Het bestuur is gemachtigd (besluit ALV 25 oktober 2014) om jaarlijks bij meerderheidsbesluit de gelden uit het NHV fonds toe te kennen; zij mag, bij gebrek aan in aanmerking komende aanvragen, besluiten het budget naar een ander jaar door te schuiven en moet, wanneer de financiële situatie van de vereniging (volledige) toekenning niet toelaat, het budget van het NHV fonds voor dat jaar intrekken of verlagen.

Meer weten?

Meer informatie kan worden opgevraagd per mail aan [email protected] met als onderwerp ‘NHV Fonds’.