Terug

In deze nieuwe website van de Nederlandse Harp Vereniging (NHV) wil ik naar voren brengen, hoe de ‘spelregels’ zijn van het lidmaatschap en abonnement op het bulletin van onze vereniging.

- U heeft een eigen registratienummer voor uw lidmaatschap of abonnement.
- U bent lid van de NHV van 1 juli tot 1 juli van het jaar daarop en uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, telkens voor een jaar.
- Het is voor ons handiger als u uw e-mailadres voor de NHV kenbaar maakt.
- U kunt uw lidmaatschap opzeggen uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van het verenigingsjaar. Dus vóór 1 april (zie ook Huishoudelijk Reglement art. 6:6).
- De contributie voor de gewone leden en voor de donateurs is € 32,50 per jaar. Voor de jeugdleden (tot en met leeftijd 25 jaar) is de contributie € 20,00 per jaar. Het lidmaatschap is inclusief abonnement op het Nederlands Harp Bulletin.
- Voor uitsluitend abonnees op het Nederlands Harp Bulletin bedraagt het abonnementsgeld € 17,50 per jaar.
- Indien u buiten Nederland woont, betaalt u een toeslag. Voor EU-landen resp. buiten EU-landen bedraagt de toeslag € 6,00 resp. € 10,00 per jaar.
- Voor de abonnees geldt een andere regel. Het abonnement is geldig volgens het kalenderjaar. Voor het opzeggen van het abonnement, moet u voor 1 december van het jaar ervoor ons schriftelijk meedelen.
- Het zou plezierig voor ons zijn als u de contributie of het abonnementsgeld tijdig voldoet. Dan scheelt het een hoop werk en kosten voor de administratie.
- Indien u 2 jaar lang de contributie of het abonnementsgeld niet betaalt, ondanks aanmaningen, is de NHV gerechtigd u uw lidmaatschap of abonnement te ontzeggen. U krijgt een brief hiervoor en het wordt bij de ALV aangekondigd.
Het is belangrijk om uw adreswijziging ons te laten weten. Dit kan naar mijn e-mailadres [email protected]

Ing Liong Sie
Penningmeester NHV

 

Rekening NHV bij ING bank
IBAN-nr. : NL 34 RABO 0123 0623 73
BIC-code: RABONL2U t.n.v. Nederlandse Harp Vereniging