Terug

Statuten Nederlandse Harp Vereniging, opgericht 2 oktober 1989

Oprichting Nederlandse Harp Vereniging

Heden de 2e oktober 1989, verschenen voor mij, Ch. J. den Hartog, notaris te Amsterdam:
1. De heer Edward Herbert Witsenburg, harpist, wonende te 2582 RV Den Haag, Vivienstraat 64, geboren op 12 september 1934.
2. De heer Alexandre Charles Bonnet, harpist, wonende te 5243 TD Rosmalen, van Meeuwenstraat 19, geboren op 26 mei 1948.
3. Mevrouw Anneke van Campen, harpiste, wonende te 9655 BG Ellecom, Laan van Avegoor 16, geboren op 21 januari 1932.
De comparanten verklaarden bij deze acte een vereniging op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

1. Naam, Zetel, Doel en Duur

1.1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Harp Vereniging.
1.2 De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
1.3 De vereniging is heden opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Doel en Werkwijze

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor het muziekinstrument de harp in al zijn verschijningsvormen te bevorderen in de meest ruime zin.
2.2 De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door het houden van bijeenkomsten en congressen en het uitgeven van een periodiek.

3. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, donaties, sponsorgelden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere middelen.

4. Leden

4.1 De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden, lede van verdienste en donateurs.
4.2 Gewone leden zijn Nederlandse pedaalharpisten, wel of niet in Nederland wonend, en pedaalharpisten met een andere nationaliteit die in Nederland wonen en/of werken; hieronder vallen beroepsharpisten en voor het beroep studerenden, alsook amateurpedaalharpisten.
4.3 Buitengewone leden zijn zij die de harp een goed hart toedragen en zich inzetten of ingezet hebben voor de harp, harpmuziek etc., mits zij:
a. ofwel in Nederland wonen;
b. ofwel in het buitenland wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten;
Als buitengewoon lid wordt men toegelaten overeenkomstig het gestelde in het Huishoudelijk Reglement.
4.4 Ereleden worden op persoonlijke kwaliteiten benoemd door de Algemene Leden Vergadering overeenkomstig het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.
4.5 Leden van verdienste worden benoemd door het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.
4.6 Donateurs zijn belangstellenden die zich verbinden de vereniging te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage, overeenkomstig het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.

5. Algemene Leden Vergadering en Boekjaar
5.1 De hoogste macht in de vereniging berust bij de Algemene Leden Vergadering; deze bezit alle bevoegdheden die niet krachtens deze statuten aan het bestuur zijn toegewezen.
5.2 a. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli;
5.2 b. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
5.3 Tenminste eenmaal per jaar, bij voorkeur in de maand oktober, wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden, waarin het bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar.
In deze vergadering worden de jaarstukken behandeld en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen. Tevens wordt in deze vergadering de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar gepresenteerd.
5.4 In deze vergadering wordt voorzien in de periodieke en andere vacatures in het bestuur.
5.5 Buitengewone Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt of wanneer tenminste vijf leden het, onder opgave van de te behandelen punten, schriftelijk aan het bestuur verzoeken.
5.6 Wanneer het bestuur aan het verzoek der leden binnen zes weken geen gevolg geeft, zijn de ondertekenaars van het verzoek bevoegd de ledenvergadering zelf bijeen te roepen met inachtneming van de voorschriften van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
5.7 De oproep tot een ledenvergadering geschiedt in alle gevallen schriftelijk aan het adres van elk lid zoals dat bij de vereniging bekend is, tenminste veertien dagen van tevoren.
5.8 De oproep bevat plaats en tijd van de ledenvergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
5.9 Alle nodige bepalingen ter zake van het uitschrijven, de leiding en het verloop van de Algemene Leden Vergaderingen, worden vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement.
5.10 In deze vergadering doet de kascommissie verslag van haar bevindingen, wordt een nieuwe kascommissie benoemd en wordt het bestuur voor het gevoerde beleid en het financiële beheer in het afgelopen verenigingsboekjaar al dan niet kwijting en decharge verleend.

6. Stemprocedure
6.1 In de Algemene Leden Vergadering heeft elk lid 1 stem.
6.2 De Algemene Leden Vergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige leden, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
6.3 Over personen wordt schriftelijk gestemd.
6.4 Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over personen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
6.5 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6.6 Stemmen bij acclamatie kan alleen als er geen tegenvoorstellen zijn ingebracht.

7. Bestuur
7.1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen leden, onder wie een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris.
7.2 Het aantal bestuursleden wordt door het zittend bestuur bepaald, tenzij de Algemene Leden Vergadering anders beslist.
7.3 Bestuursleden zijn in meerderheid gewone leden.
7.4 De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering uit de leden benoemd.
7.5 Indien en zolang er een vacature is, wordt het zittend bestuur geacht voltallig te zijn en is het volledig bevoegd.
7.6 Op elke jaarvergadering treden twee bestuursleden volgens rooster af. Zij zijn terstond herkiesbaar. Een en ander wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
7.7 Een bestuurslid kan door de Algemene Leden Vergadering worden geschorst of ontslagen.
7.8 Een schorsing welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
7.9 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging of door bedanken van het betreffende lid.

8. Vertegenwoordiging
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, namelijk door de voorzitter of vicevoorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester. Voor het geval van ontstentenis van één hunner wijst het bestuur een vervanger aan.

9. Statutenwijziging
9.1 Tot wijziging dezer statuten kan slechts worden besloten in een Algemene Leden Vergadering, waarvoor de oproeping tenminste dertig dagen tevoren is verzonden met volledige vermelding van de tekst der voorgestelde wijzigingen.
9.2 Wijziging kan slechts plaatsvinden bij besluit ener Algemene Leden Vergadering waarin tenminste vier/vijfde van het aantal leden aanwezig is en met meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
9.3 Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, volgt binnen dertig dagen een tweede vergadering waarin – ongeacht het aantal aanwezige leden – met meerderheid van stemmen een geldig besluit kan worden genomen.

10. Ontbinding en liquidatie
Het besluit tot ontbinding van de vereniging vindt op dezelfde wijze plaats als dat tot wijziging der statuten zoals bepaald in artikel 9.
Een eventueel batig saldo krijgt een bestemming die binnen de doelstelling van de vereniging moet liggen.
Het besluit dient de benoeming van één of meer vereffenaars te behelzen.

11. Slotbepalingen
11.1 In alle gevallen, waarin de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de wet niet voorzien, beslist het bestuur.
11.2 Het bestuur stelt het Huishoudelijk Reglement op, dat alles dient te regelen wat voor de dagelijkse gang van zaken noodzakelijk is.
11.3 Het Huishoudelijk Reglement dient als bijlage te behelzen de integrale tekst van de artikelen 1 t/m 52 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en dient uitdrukkelijk te vermelden, dat niet alleen de statuten en reglementen, maar ook dwingende wetsbepalingen van toepassing zijn.
11.4 Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en de wet.
11.5 In afwijking van het bepaalde in de statuten wordt het aantal bestuursleden voor de eerste keer op zeven gesteld en worden voor de eerste keer tot bestuursleden vernoemd:
1. de oprichter sub 1: voorzitter
2. de oprichter sub 2: vicevoorzitter
3. de oprichter sub 3: secretaris
4. de heer André Johan Gelderblom, kapitein ter zee buiten dienst, wonende te Den Helder, geboren op 6 september 1929: penningmeester
5. jonkvrouwe Catharina Gelderblom-Six, harplerares, wonende te Den Helder, geboren op 24 januari 1930: gewoon lid
6. mevrouw Laura Johanna Koster, impresario, wonende te Amsterdam, geboren op 29 maart 1921: gewoon lid
7.de heer Adrianus Bonifas Marie Rietveld, orthopedisch chirurg, wonende te Heemstede, geboren op 7 augustus 1952: gewoon lid.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Taken en bevoegdheden van het bestuur
1.1 Het bestuur heeft de taak de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement te bewaken en initiatieven te ontwikkelen, die de doelstellingen van de vereniging ten uitvoer kunnen brengen.
1.2 Het bestuur kan zich bij uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer uit de leden gevormde commissie(s).
In deze commissie zetelt tenminste één bestuurslid. Doel en opdracht moeten vooraf door het bestuur schriftelijk worden vastgelegd, alsmede de duur van het functioneren. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

2. Functies binnen het bestuur
2.1 De vereniging, in vergadering bijeen, benoemt de voorzitter.
2.2 De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter en bij ook diens ontstentenis door één van de andere bestuursleden.
Een volgens artikel 7.8 van dit reglement bijeengeroepen buitengewone Algemene Ledenvergadering kan geleid worden door een uit de aanwezige leden gekozen voorzitter.
2.3 De secretaris stelt in samenwerking met de voorzitter de agenda en orde van de vergadering vast, maakt de notulen en stelt het jaarverslag op, verzorgt de correspondentie en beheert het archief.
2.4 De penningmeester is belast met het innen van contributies en andere toekenningen, het beheer van de geldmiddelen en het opstellen van de jaarrekening en de begroting.
2.5 De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en dit reglement, door het bestuur vastgesteld.

3. Bestuurslidmaatschap
3.1 Het bestuur maakt een rooster van aftreden, met dien verstande dat de voorzitter en de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester, niet tegelijkertijd aftreden.
3.2 Een bestuurslid kan tweemaal achtereen worden herkozen.
3.3 Een bestuurslid kan op eigen verzoek tussentijds aftreden.
3.4 Ter vervulling van een vacature in het bestuur maakt het bestuur in de schriftelijke oproeping tot de Algemene Leden Vergadering de naam van een kandidaat bekend. Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kan door tenminste 5 leden een tegenkandidaat naar voren worden gebracht. Slechts deze tegenkandidaat en de door het bestuur genoemde kandidaat worden in stemming gebracht.
Wanneer geen tegenkandidaat naar voren is gebracht, wordt de door het bestuur voorgestelde kandidaat geacht te zijn gekozen.

4. Vertegenwoordiging van bestuursleden
4.1 Een bestuurslid kan niet namens de vereniging naar buiten treden zonder voorafgaand overleg met de medebestuursleden.
4.2 De onder deze omstandigheden genomen beslissingen behoeven bekrachtiging in de eerstvolgende bestuursvergadering.

5. Contributie en donatie
5.1 De hoogte van de contributie en donatie wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
5.2 Een uitzondering op de hoogte van de vastgestelde contributie kan in overleg met het bestuur worden gemaakt.
5.3 Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
5.4 De jaarlijkse bijdrage van donateurs is minimaal gelijk aan de contributie voor leden.
5.5 De in de vorige leden van dit artikel bedoelde contributie, respectievelijk donaties zijn verschuldigd bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks bij aanvang van het verenigingsjaar.

6. Lidmaatschap
6.1 In aansluiting op het bepaalde in artikel 4.3 van de statuten, zal het bestuur de Algemene Ledenvergadering voorstellen doen toekomen betreffende toelating van personen tot buitengewoon lid.
6.2 Ereleden zijn degenen die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de harp in het algemeen en/of voor de vereniging.
Zij worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd op voordracht van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste 10 leden. Dit voorstel moet het bestuur tenminste 7 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering hebben bereikt.
6.3 Leden van verdienste zijn degenen die zich op bizondere wijze voor de vereniging hebben ingezet en in unaniem besluit van het bestuur worden benoemd.
6.4 Het bestuur zal de toetreding tot de vereniging van alle leden en donateurs schriftelijk bevestigen.
6.5 Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging of ontzegging.
6.6 Beëindiging van het lidmaatschap is per 1 juli. Opzegging van het lidmaatschap is per 1 juli. Opzegging dient minimaal 3 maanden tevoren schriftelijk bij de secretaris te worden gemeld. De secretaris is verplicht de ontvangst spoedigst te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap tot het einde van het lopende verenigingsjaar.
6.7 Ontzegging van het lidmaatschap heeft plaats:
a. voor diegenen die, na tweemaal te zijn aangemaand, op de laatste dag van het verenigingsjaar niet aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan;
b. voor degenen die de goede naam van de vereniging schaden en, na hier door het bestuur op te zijn gewezen, dit gedrag voortzetten.
6.8 Ontzegging van het lidmaatschap moet door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. Betrokkene wordt tijdig van de behandeling van zijn schorsing in de Algemene Ledenvergadering op de hoogte gesteld.
6.9 Het bestuur is te allen tijde bevoegd leden die niet voldoen aan artikel 4 van de statuten, te weigeren c.q. te royeren.
6.10 Een besluit tot royement van een lid kan slechts genomen worden op voorstel van het bestuur of 5 leden, volgens de procedure in artikel 7.2.

7. Ledenvergadering
7.1 Het bestuur bepaalt datum, plaats en uur van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris verzendt de oproeping met toevoeging van een agenda met de te behandelen punten en dit tenminste twee weken voor de vergadering.
7.2 Voorstellen ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering kunnen door tenminste 5 leden gezamenlijk schriftelijk en ondertekend bij de secretaris worden ingediend met in achtneming van de termijn van vier weken voor de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met het bestuur worden overlegd.
7.3 De Algemene Ledenvergadering kan slechts geldig besluiten over punten en voorstellen die op de agenda zijn opgenomen, c.q. er ingevolge het bepaalde in het vorige lid op hadden moeten staan.
7.4 Tijdens de vergadering heeft een voorstel van orde voorrang op de agenda. De ledenvergadering kan vervolgens het voorstel steunen of verwerpen.
7.5 Niet op de agenda vermelde onderwerpen kunnen op voorstel van het bestuur in behandeling worden genomen indien tenminste tweederde van de aanwezige stemgerechtigden zich daarmee akkoord verklaren en mits het geen wijzigingen van dit reglement zijn.
7.6 De voor de vergadering noodzakelijke stukken liggen een uur voor het begin van de vergadering voor de leden ter inzage.
Dit zijn in ieder geval de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekening en het jaarverslag. Notulen kunnen op verzoek worden toegestuurd.
7.7 Voordat inzage wordt gegeven van de in lid 6 genoemde stukken, moet het lidmaatschap vast staan.
7.8 Een ledenvergadering kan in bijzondere gevallen door de leden zelf bijeengeroepen worden nadat is gebleken dat het bestuur hiertoe niet genegen is. Tenminste 5 leden moeten gezamenlijk bestuur en leden uitnodigen op de wijze als in lid 1 is gesteld. Het geheel conform het bepaalde in artikel 5.5 en 5.6 van de statuten.
7.9 De agenda van de Algemene Ledenvergadering vermeldt voor de jaarvergadering de volgende vaste punten:
a. notulen van de vorige vergadering
b. jaarverslag, financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie
c. benoeming nieuwe kascommissie
d. begroting volgend jaar
e. vaststelling contributie
f. bestuursverkiezing
g. mededelingen van het bestuur
h. rondvraag
7.10 De datum van de Algemene Ledenvergadering wordt ongeveer een half jaar van te voren in het Nederlands Harp Bulletin gepubliceerd.
7.11 Betreffende statutair tijdig te voren aan de leden bekend gestelde onderwerpen welke op de ALV in stemming kunnen worden gebracht, is het voor niet ter ALV aanwezige leden mogelijk bij volmacht te stemmen. Een schriftelijke volmacht – 1 per aanwezig lid – moet voor aanvang van de ALV bij de secretaris bekend zijn.

8. Donateurs
8.1 Donateurs zijn zij, die te kennen hebben gegeven de Nederlandse Harp Vereniging financieel te willen steunen.
8.2 De donatie is minimaal gelijk aan de contributie.
8.3 Donateurs ontvangen het Nederlands Harp Bulletin, alsmede uitnodigingen voor eventuele openbare concerten, bijeenkomsten e.d.
8.4 Het bestuur kan een donateur weigeren of opzeggen. Dit zal de betreffende donateur schriftelijk worden medegedeeld.

9. Financiën
9.1 De kascommissie wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden hebben gedurende ten hoogste 2 jaar achtereen zitting in de commissie.
9.2 De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt hiervan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
9.3 Aan de hand van deze bevindingen wordt de penningmeester door de Algemene Ledenvergadering decharge verleend.

10. Nederlands Harp Bulletin
10.1 Het Nederlands Harp Bulletin verschijnt driemaal per jaar en is gratis voor leden en donateurs.
10.2 Het doel van het Nederlands Harp Bulletin is te voorzien in de behoefte aan intensiever en regelmatiger nationaal contact op harpgebied.
10.3 Abonnement tegen betaling is mogelijk.
10.4 De redactie van het Nederlands Harp Bulletin zal bestaan uit één of meer leden van de Nederlandse Harpvereniging, waarvan tenminste één lid van het bestuur.

11. Wijziging Huishoudelijk Reglement
11.1 Wijzigingen van dit reglement vinden plaats bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.
11.2 Een voorstel tot wijziging dient, met redenen omkleed, tijdig bij de secretaris te worden ingediend en wel voor 1 september, zijnde de sluitingsdatum voor kopij bestemd voor het Nederlands Harp Bulletin.
11.3 De stemmingsprocedure is conform artikel 6 van de statuten.

12. Slotbepalingen
12.1 Aan alle leden en donateurs wordt een exemplaar van de statuten en dit reglement inclusief eventuele wijzigingen en aanvullingen, ter hand gesteld.
12.2 Publicatie in het Nederlands Harp Bulletin geldt als ter hand stelling.
12.3 Bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten en het Bergerlijk Wetboek, boek 2, artikel 1 t/m 52.